logo MTICPe data de 14.02.2020 a fost publicat pe website-ul MTIC ” Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Societăţii de Transport cu Metroul Bucureşti “Metrorex” – S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor”. Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 25.02.2020.

Bugetul de venituri şi cheltuieli al Societăţii de Transport cu Metroul Bucureşti “Metrorex” – S.A. pe anul 2020 a fost elaborat având în vedere:

  • prevederile art.21 alin.(5) din Legea nr.500/2002 privind finanțele publice;
  • prevederile  Legii nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020 privind creditele bugetare alocate de la bugetul de stat;
  • prevederile O.M.F.P. nr.3818/2019 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli;
  • prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară,  aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare.

În bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020 sunt programate venituri totale cu o creștere, față de realizările anului precedent, cu 250,71%, a cheltuielilor totale cu o creștere cu 254,95%, compania programând o pierdere de 377.891,06 mii lei.

Pierderea provine din cheltuielile conjuncturale (de exploatare și personal) necesare punerii în funcțiune a Magistralei 5, nivelul subvenției alocată în anul 2020 neacoperind această cheltuială. Începând cu semestrul II 2020, veniturile din exploatare vor crește în urma punerii în funcțiune a Magistralei 5. Majorarea cheltuielilor de natură salarială s-a efectuat ca urmare a necesității angajării eșalonate a 947 de salariați pentru Magistrala 5 și a reîntregirii acestor cheltuieli începând cu 01.11.2019.

Proiectul de ordin prevede:

Articol unic – Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al  Societăţii de Transport cu Metroul Bucureşti “Metrorex” – S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, prevăzut în anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Anexa la proiectul de ordin poate fi accesată aici.

Consultare publică pe pagina web a MTIC