logo MTICPe 29.05.2020 a fost publicat pentru consultare publica ”Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor, infrastructurii şi comunicațiilor privind aprobarea Actului adițional nr. 1 pentru anul 2020 la Contractul de activitate al Companiei Naționale de Căi Ferate „C.F.R.” S.A. pentru perioada 2016 – 2020, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 232/2016”. Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 09.06.2020

În conformitate cu prevederile art.30, alin. 2, din Legea nr. 202/2016, între Ministerul Transporturilor şi administratorul infrastructurii se încheie un contract de activitate pe o perioadă de cel puţin 5 ani, contract care trebuie să respecte condițiile precizate în Anexa V la lege;

Conform pct. 7 din Anexa V la Legea nr. 202/2016 este necesar ca durata convenită a contractului în discuție să fie sincronizată cu durata planului de afaceri propus, respectiv cu durata de aplicabilitate a acestui contract, în caz contrar existând posibilitatea de asumare a riscului lipsei de finanțare pentru proiectele propuse. Această condiție nu a fost îndeplinită până în prezent datorită faptului că nu au stabilite bugete care să acopere toată perioada contractului (bugete multianuale);

Față de cele de mai sus, menționăm că, modelul contractului de activitate și performanță al CNCF CFR SA a fost aprobat prin OMT nr. 1314/2017, fără ca, ulterior, să fie încheiat contractul propriu-zis datorită neîndeplinirii condițiilor precizate anterior.

În vederea aplicării prevederilor art. 8, alin. 1 din Legea nr. 202/2016, Ministerul Transporturilor, cu consultarea administratorului infrastructurii, a elaborat o strategie pentru perioada 2018-2022, document care nu a fost încă aprobat. Precizăm și faptul că, după aprobarea strategiei menționate anterior, devine posibilă emiterea unui act normativ care să stabilească elaborarea unor proiecte multianuale, condiție necesară pentru asigurarea respectării Legii nr. 202/2016.

În conformitate cu prevederile art. 37 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, raporturile dintre compania naţională care administrează infrastructura feroviară, pe de o parte, şi instituţiile publice, pe de altă parte, se reglementează prin contract de activitate, încheiat cu Ministerul Transporturilor.

Prin Hotărârea Guvernului nr. 232/2016 a fost aprobat Contractul de activitate al Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.” S.A. pentru perioada 2016 – 2020.

În conformitate cu prevederile art. 39 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.12/1998 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, „Contractul de activitate prevăzut la art. 37 se încheie pentru o durată de minimum 5 ani, se aprobă şi se actualizează anual, prin ordin al ministrului transporturilor, după aprobarea bugetului de stat.

Față de cele de mai sus, este necesară iniţierea unui proiect de act adițional pentru actualizarea, pentru anul 2020, a Contractului de activitate al Companiei Naționale de Căi Ferate „C.F.R.” S.A. pentru perioada 2016 – 2020. Prezentul proiect de Act adiţional nr. 1 reflectă prevederile specifice pentru anul 2020, prin corelare cu fondurile alocate către CFR SA prin Legea bugetului de stat pentru anul 2020, cu modificările ulterioare.

Se propune actualizarea următoarelor anexe ale Actului adiţional nr.1 pentru anul 2020:

  • Anexa nr. 1 – Principalele lucrări de reparaţii la infrastructura feroviară publică pentru anul 2020;
  • Anexa nr. 2 – Indicatorii de calitate şi performanţă privind funcţionarea infrastructurii feroviare pentru anul 2020;
  • Anexa nr. 3: – Tabelul 1: Programele prioritare de dezvoltare, modernizare şi investiţii ale infrastructurii feroviare publice pentru anul 2020;
  • 1: Lista privind creditele bugetare în perioada 2016-2020 pentru proiectele şi obiectivele de investiţii ale CNCF “C.F.R.” SA;
  • 2: Lista proiectelor din cadrul programelor prioritare ale Companiei Naţionale da Căi Ferate “C.F.R.” – S.A. pentru perioada 2016 – 2020, şi stadiile acestora de dezvoltare;
  • 3: Situaţia proiectelor de investiţii în implementare propuse la finanţare/finanţate din POIM 2014-2020 pentru care se vor întocmi contracte de finanţare şi proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare aferente perioadei 2007-2013, cu alocaţiile prevăzute în anul bugetar 2020;
  • Anexa nr. 4 – Metodologia de tarifare a utilizării infrastructurii feroviare;
  • Anexa nr. 5 – Lista secțiilor de circulație încadrate pe clase de linii;
  • Anexa nr. 6 – Lista completă a denumirii tarifelor ce pot fi percepute de C.F.R. – S.A. de la operatorii de transport feroviar, valabilă pentru anul 2020.
  • Anexa nr. 7 – Capacitățile de infrastructură care trebuie asigurate de C.F.R.-S.A. pentru a permite îndeplinirea obligaţiilor de serviciu public de transport feroviar de călători.

Proiect de act normativ MTIC, unde puteți descărca instrumentul de motivare și proiectul de ordin.