logo_MTILa data de 19.02.2021 a fost publicat pentru consultare publica „Proiectul de Hotărâre de Guvern privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii”. Data limită pentru primirea de propuneri/observații: 02.03.2021.

Scurtă descriere a reglementării:

În vederea punerii în aplicare a prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 212/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi modificarea şi completarea unor acte normative și corelării prevederilor acesteia cu obiectivele strategice ale Ministerului Transporturilor și Infrastructurii se impune aprobarea prezentei hotărâri a Guvernului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii,

Prin prezenta hotărâre a Guvernului se propune stabilirea funcțiilor şi atribuțiilor  Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în calitatea de organ de specialitate al administrației publice centrale şi îndeplinirea rolului de autoritate de stat în domeniul transporturilor și al infrastructurii de transport.

Prin prezentul act normativ se propune stabilirea funcțiilor și atribuțiilor MTI, a numărului maxim de posturi pentru aparatul propriu al Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului, organigrama, numărul secretarilor de stat și numărul  secretarilor generali adjuncți și alte precizări privind funcționarea ministerului.

Numărul maxim de posturi al Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, se reduce cu 56 de posturi, din care:

 • un număr de 28 de posturi aferente domeniului comunicațiilor care sunt preluate de către Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării, respectiv posturile și personalul aferent Direcției Reglementări, Politici, Strategii și Proiecte în Comunicații şi a celor care au atribuţii în domeniul comunicațiilor;
 • un număr de 28 de posturi vacante aferente aparatului propriu al Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii.

Totodată, prin prezentul act normativ se propune modificarea structurii organizatorice a ministerului în vederea îndeplinirii atribuțiilor și desfășurării activităților în mod eficient, astfel:

 1. Se desființează un post de secretar general adjunct

La nivelul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii stabilitatea funcționării ministerului, continuității conducerii și realizarea legăturilor funcționale dintre structurile acestei instituții va fi asigurată de către un secretar general, ajutat de 2 secretari generali adjuncți, înalți funcționari publici.

 1. Înființarea Direcției Generale Strategie în subordinea ministrului transporturilor şi infrastructurii, în vederea coordonării şi impulsionării procesului de planificare strategică, elaborare strategii și integrare a viziunii de  dezvoltate pentru domeniile strategice de activitate ale ministerului. Această nouă structură va avea ca principale atribuţii coordonarea elaborării strategiilor privind infrastructura naţională de transport, asigurarea de suport structurilor de specialitate din minister pentru elaborarea strategiilor privind infrastructura naţională de transport, monitorizarea realizării în termenii şi la termenele prevăzuți/ prevăzute în documentele strategice din domeniul infrastructurii naționale de transport, sprijinirea activităţii de pregătire și fundamentare a proiectelor strategice, colaborarea cu alte instituții sau autorități publice cu rol în planificarea strategică și dezvoltare de strategii relevante pentru domeniul de activitate al ministerului etc. Această structură nouă se înființează prin:
 • preluarea activității de infrastructură și a activității de implementare Master Plan din cadrul Direcției Investiții şi Infrastructură, împreună cu numărul de posturi și personalul aferent;
 • preluarea activității de politici publice și strategie din cadrul Direcției generale management, strategie, politici publice, privatizare şi guvernanță corporativă, împreună cu numărul de posturi și personalul aferent;
 1. Înființarea Direcției Generale Monitorizare Proiecte în vederea coordonării şi impulsionării procesului de pregătire şi urmărire a implementării proiectelor de dezvoltate pentru domeniile strategice de activitate ale ministerului, precum și monitorizarea realizării în termenii şi la termenele prevăzuți/prevăzute a proiectelor de importantă strategică din domeniul infrastructurii naționale de transport. Prin această nouă structură, conducerea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii va putea aplica unitar şi eficient instrumente de management în vederea eliminării riscurilor privind blocarea/ amânarea/ întârzierea/ neimplementarea proiectelor de importantă strategică. Această structură nouă se înființează prin:
 • preluarea activității, structurii, posturilor și personalului aferent Direcției proiecte strategice, monitorizare proiecte și parteneriat public;
 • preluarea activității, structurii, posturilor și personalului aferent Direcției reglementări tehnice, autorizații de construire și mediu;
 • preluarea activității, structurii, posturilor și personalului aferent Serviciului Investiții din cadrul Direcției Investiții şi Infrastructură.
 1. Înființarea Direcției Guvernanță Corporativă prin:
 • reorganizarea Direcției generale management, strategie, politici publice, privatizare și guvernanță corporativă prin preluarea activității de management, guvernanță corporativă și privatizare, împreună cu posturile și personalul aferent.
 • reorganizarea Direcției economice și ajutor de stat prin preluarea activității de bugete, bilanțuri operatori economici, împreună cu posturile și personalul aferent.
 1. Înființarea Direcției Economice prin desființarea Direcției economice și ajutor de stat, respectiv prin:
 • preluarea activității, structurii, posturilor și personalului aferent Serviciului financiar contabil, Compartimentului CFPP, Serviciului bugete şi bilanțuri instituții publice, Serviciului finanţare bugetară şi ale Compartimentului ajutor de stat şi avizare tarife.
 • activitatea, structura, posturile și personalul aferent Serviciului bugete, bilanțuri operatori economici se preiau la structura nou înființată, respectiv Direcția Guvernanță Corporativă.
 1. Înființarea Direcției Achiziţii Publice şi Servicii Interne prin:
 • preluarea activității, structurii, posturilor şi personalului aferent Direcției achiziţii publice şi administrarea domeniului public;
 • preluarea activității, structurii, posturilor şi personalului aferent Serviciului Tehnic Administrativ;
 • preluarea activității, structurii, posturilor şi personalului aferent Compartimentului informatizare din cadrul Direcției comunicare, relația cu sindicatele, patronatele şi organizațiile neguvernamentale.
 1. Înființarea Direcției comunicare şi dialog social prin reorganizarea Direcției comunicare, relația cu sindicatele, patronatele şi organizațiile neguvernamentale, respectiv prin preluarea activității, structurii, posturilor și personalului aferent, mai puțin a activității, structurii, posturilor și personalului aferent Compartimentului informatizare, activitate preluată în cadrul Serviciului Tehnic Administrativ.
 2. Desființarea Direcției Generale Transport Terestru și:
 • înființarea Direcției Transport Feroviar prin preluarea activității, structurii, posturilor şi personalului aferent Direcției Transport Feroviar, organizată în cadrul Direcției generale transport terestru;
 • înființarea Direcției Transport Rutier prin preluarea activității, structurii, posturilor şi personalului aferent Direcției Transport Rutier, organizată în cadrul Direcției generale transport terestru.
 1. Se redenumește Direcţia Corp Control şi Anticorupție, în Corp Control, organizat la nivel de direcție.
 2. Se reorganizează Serviciul Probleme Speciale, prin preluarea activității, structurii, posturilor și personalului aferent Serviciului probleme speciale, respectiv prin preluarea activității, structurii, posturilor și personalului aferent Compartimentului prelucrare date cu caracter personal.

Proiectul de act normativ respectă prevederile art. 391 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Anexa 1 la proiectul de HG poate fi accesată aici. Instrumentul de motivare poate fi descărcat de pe pagina web MTI