CFR_logo_nouCompania Naţională de Căi Ferate “CFR” – SA, a publicat la data de 20.11.2021 pe Sistemul electronic de achiziții publice SEAP, anunțul de participare nr. CN1036977 Studiu de Fezabilitate pentru „Electrificarea liniei feroviare Rădulești – Giurgiu Nord”. Număr de referință: 1D/2/2488/16.11.2021

Descriere succintă: Serviciile de elaborare Studiu de Fezabilitate pentru „Electrificarea liniei feroviare Rădulești – Giurgiu Nord” constau în elaborarea studiului de fezabilitate în conformitate cu legislația și reglementările tehnice în vigoare. Pentru elaborarea Studiului de Fezabilitate, Contractantul va respecta actele normative şi de reglementare specifice infrastructurii feroviare, construcții, aplicabile, în vigoare, în vederea prezentării unui proiect ˮmaturˮ, care să corespundă celei mai eficiente soluții din punct de vedere tehnico – economic, pentru care să se aprobe asigurarea sursei de finanțare pentru implementarea obiectivului de investiție, cu asigurarea specificațiilor tehnice de interoperabilitate pe teritoriul României și respectarea conformității standardelor impuse pentru Coridoarele Europene și Coridoarele TEN-T, având în vedere că electrificarea liniei de cale ferată Rădulești – Giurgiu Nord este totodată varianta optimă pentru minimizarea impactului asupra mediului datorat traficului de marfă în zona Parcului Natural Comana, prin preluarea traficului de marfă de pe ruta București Nord – Jilava – Giurgiu Nord – Giurgiu Nord Frontieră. Contractantul va îndeplini, în cadrul contractului de prestări servicii sectorial, următoarele obiective specifice:

 • creșterea vitezei medii de circulație a trenurilor;
 • creșterea atractivității transportului feroviar pe tronsonul respectiv;
 • minimizarea efectelor negative asupra mediului;
 • creșterea volumului de transport pe calea ferată;
 • descongestionarea traficului feroviar din București si zonele limitrofe;
 • menţinerea şi, eventual, atragerea de noi transporturi de pe Coridorul European de Marfă RFC 7 Praga – Atena pe teritoriul României;
 • creșterea veniturilor CFR din taxa de utilizare a infrastructurii

Durata contractului este de 9 luni. Durata de prestare a serviciilor este de 8 luni de la data de începere a prestării serviciilor, la care se adaugă 1 lună necesară activităţilor de verificare şi aprobare a documentelor/livrabilelor de către Entitatea Contractantă, inclusiv emiterea de către Entitatea Contractantă a Certificatului de Finalizare a obligațiilor prevăzute în Contract.

 • Valoarea totală estimată: 3.146.831 RON
 • Contractul nu este împărțit în loturi
 • Durata contractului: 9 luni
 • Locul de executare: linia feroviară Rădulești- Giurgiu Nord
 • Criterii de atribuire Cel mai bun raport calitate – pret:
  • Componenta tehnică 60% – Punctaj maxim total 60 (cu subfactori de evaluare:
   • Demonstrarea unei abordări și a unei metodologii corespunzătoare pentru realizarea activităților și obținerea rezultatelor în cadrul Contractului – 30% – Punctaj maxim factor -30 puncte
   • Experiența profesională a personalului desemnat pentru executarea contractului (experți cheie propuși) pentru realizarea activităților în cadrul Contractului – 30% – Punctaj maxim factor -30 puncte
  • Componenta financiara 40% – Punctaj maxim total 40
 • Achizitia se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene – Proiectul „Electrificarea liniei feroviare Rădulești – Giurgiu Nord” face parte din Master Planul General de Transport al României (MPGT), varianta august 2016, aprobat prin HG nr. 666/2016, încadrându-se în capitolul “Proiecte electrificare și reabilitare cale ferată”.
 • Tipul procedurii: Licitație deschisă
 • Achiziția nu implică încheierea unui acord cadru

Termen limită pentru primirea ofertelor 27.12.2021 ora 15:00.

Mai multe informații se găsesc pe site-ul SEAP