Membri titulari

Pot fi membri titulari ai AIFR persoane fizice, ingineri de toate specializările care activează în sau pentru sectorul feroviar, indiferent de naționalitate, religie, apartenență politică, sex, activi sau pensionari, care depun o adeziune scrisă în care declară că sunt de acord cu prevederile statutare și reglementările specifice și doresc să contribuie la realizarea scopurilor și obiectivelor propuse.

Pot fi membri titulari subinginerii și tehnicienii, activi sau pensionari, din domeniile menționate, dacă sunt recunoscuţi ca având realizări deosebite în domeniul feroviar, recunoaștere susținută de recomandarea a cel puțin trei membri titulari.

Cu aprobarea consiliului director pot fi membri titulari: economiști, juriști, psihologi, activi sau pensionari, dacă prin activitatea lor participă direct la rezolvarea unor probleme importante din activitatea feroviară şi pot contribui la buna desfăşurare a activităţii AIFR.

Membrii titulari plătesc taxa de înscriere și cotizația anuală în cuantumul aprobat de adunarea generală, în baza cărora se eliberează și vizează legitimația de membru titular AIFR.

Pierderea calităţii de membru are loc în următoarele situaţii:

  • prin dizolvarea Asociației;
  • la cerere;
  • dacă nu achită cotizația timp de doi ani consecutivi, pentru membrii titulari;
  • dacă încalcă principiile prezentului statut, sau dacă a comis acțiuni care lezează AIFR, în urma propunerii consiliului de onoare și a deciziei de excludere a consiliului director, validată de adunarea generală;
  • deces, în cazul persoanelor fizice;

 

Cum devin Membru Titular AIFR?

Inscrierea membrilor se face pe baza unei cereri adresată conducerii filialei unde doriți să deveniți membru, sau conducerii AIFR. Taxa de înscriere şi cotizaţia anuală se trimit către aceiași filială ca și cererea.

1. Descărcaţi formularul de înscriere ”CERERE DE INSCRIERE in AIFR

2. Completaţi datele cerute de formular.

3. Depuneti sau trimiteti prin postă (sau expediaţi fotografia în format digital la adresa de e-mail a Filialei sau secretariatului AIFR), conducerii Filialei pentru care ați optat, sau secretariatului AIFR cererea de înscriere împreună cu:

3.1 o fotografie color tip legitimatie

3.2 o copie a diplomei de absolvire a institutii de invatamant superior absolvite şi de pe alte documente care atestă titlurile pe care le menţionaţi în cerere.

4. Platiţi sau trimiteţi, prin mandat poştal sau prin bancă, Filialei pentru care ati optat, sau secretariatului AIFR, suma de bani reprezentând taxa de înscriere şi cotizaţia; pe documentul de trimitere faceti mentiunea “taxa de inscriere si cotizatie pentru membru AIFR (nume si prenume)”.

* La adresa de e-mail pe care o mentionaţi în cerere veţi primi un răspuns iar dacă acesta este afirmativ veţi primi şi o parolă cu care veţi avea acces la datele securizate din website-ul AIFR.

Redirecţionare 2% din impozitul pe venit

Stimaţi colegi membri ai AIFR, stimaţi ingineri şi alti simpatizanţi ai AIFR, dragi prieteni,

Vă rugăm să optaţi pentru direcţionarea a 2% din impozitul pe venitul aferent anului 2019 către Asociaţia Inginerilor Feroviari din România (organizație profesională, independentă, apolitică, patrimonială, neguvernamentală), odată cu depunerea declaraţiei pe venitul global.

Solicitarea noastră este făcută în conformitate cu prevederile art.79 alin.(1), art.82 alin.(6) și art.102 din legea 227/2015 privind Codul Fiscal,

AIFR are codul fiscal 8528436, cont IBAN RO38RNCB0072048875740001 deschis la Banca Comercială Română, Sucursala sector 1 Bucureşti.

Pentru a vă uşura competarea cererii, puteţi descărca aici formularul 230 (pentru veniturile din salarii sau pensii), respectiv formularul 200 (pentru persoane fizice autorizate), completat cu datele AIFR, urmând ca dumneavoastră să completaţi datele personale.

Termenul de depunere este până la data de 15 martie inclusiv a anului următor celui de realizare a venitului, sub sancțiunea decăderii.

Formularul se completează în două exemplare, din care unul se depune la organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde îşi are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuieşte efectiv, în cazul în care aceasta este 
diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România. Copia se păstrează de către contribuabil.

Cererea se depune împreună cu anexele completate, dacă este cazul (pentru situația în care se doreste resirecționarea către mai multe entități nonprofit), în format hârtie, direct la registratura organului fiscal sau prin poştă, cu confirmare de primire.

Vă mulţumim pentru sprijin,

Adrian-Doru Stănescu

Preşedinte AIFR

Date de Facturare

AIFR

Adresa: București, Bd. Dinicu Golescu nr. 38, Sector 1

CIF: 8528436

CONT LEI: RO38RNCB 0072 0488 7574 0001/RON

Banca Comercială Română, Sucursala sector 1, București

Pentru anul 2020 taxa de inscriere si cotizaţiile anuale sunt:

   – taxa de înscriere: 25 lei;

   – cotizaţia anuală membri titulari: minim 30 lei

   – cotizația anuală pensionarii: minim 15 lei