CFR Călători – licitație pentru modernizare și mentenanță vagon clasa I seria 1976

SNTFC “CFR Călători” S.A. a publicat la data de 25.10.2023 pe Sistemul electronic de achiziții publice SEAP anuntul de participare CN1061093 „Servicii de modernizare vagon clasa I seria 1976 și achiziție servicii de mentenanță vagon clasa I modernizat Număr de referință: SNTFCMR 24/2023 având cod unic de identificare A3-RO11054545-2023-poz 5 și A4-RO11054545-2023-poz 3

Descriere succintă: SNTFC „CFR Calatori” S.A. intentioneaza sa atribuie un contract sectorial pentru prestarea de „Servicii de modernizare vagon clasa I seria 1976 și achiziție servicii de mentenanță vagon clasa I modernizat”. Fondurile necesare pentru această procedură de achiziţie sectorială sunt prevăzute în Programul anual de achiziţii modernizare material rulant, finanțate prin PNRR, Componenta 4 Transport sustenabil I2 – Material rulant feroviar și în Programul anual de achiziții servicii de reparații și mentenanță material rulant modernizat PNRR având sursa de finantare – fonduri de la bugetul de stat prin Contractul de Servicii Publice încheiat de SNTFC ”CFR Călători” S.A. cu MTI prin Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF). și aprobat prin H.G. nr. 1453/2022. Contractul intră în vigoare la data semnării de către părţi şi este valabil 144 (unasutapatruzecisipatru) luni de la semnarea acestuia, perioadă ce include efectuarea serviciilor de modernizare pentru toate cele 30 vagoane având ca dată de referinţă data de 1 Iulie 2026 pentru execuţia şi livrarea ultimului vagon din modernizare, în vederea încadrării în intervalul stabilit pentru derularea PNRR, urmată de o perioadă de 9 ani (108 luni) pentru asigurarea execuţiei serviciilor de mentenanţă pentru ultimul vagon ce va fi livrat din modernizare.

Durata contractului sectorial de prestări servicii va fi de 144 (unasutapatruzecisipatru) luni de la data semnării acestuia și se va încheia după finalizarea procedurii de atribuire a contractului de prestari servicii sub urmatoarea condiție: CLAUZA SUSPENSIVA – Având în vedere că fondurile necesare derulării contractului sunt asigurate prin Contractul de finanțare încheiat de SNTFC ”C.F.R. Călători” – S.A., în calitate de beneficiar, cu MTI în calitate de coordonator de reforme și investiții, în cadrul PNRR – Pilonul I, obiectivul ”Componentei C4. Transport sustenabil”, Entitatea Contractantă va încheia contractul cu ofertantul declarat câștigător al procedurii de atribuire numai în măsura în care fondurile necesare achiziției vor fi alocate cu această destinație, din fonduri de la bugetul de stat și/sau fonduri europene nerambursabile, iar contractul de finanțare va fi semnat.

În cazul în care, indiferent de motive, fondurile necesare achiziției nu vor fi alocate, din fonduri de la bugetul de stat și/sau fonduri europene nerambursabile, iar contractul de finanțare nu va fi semnat, pe o perioadă de max 6 luni de la data aprobării raportului procedurii, procedura de atrib se va anula de drept în conf cu prev art. 225, alin. (1) lit. c), teza a II-a din Legea 99/2016 cu modificările și completările ulterioare, fiind imposibilă încheierea contractului de achiziție sectoriala.Ofertanții din cadrul acestei proceduri înțeleg că SNTFC „CFR Călători” S.A. nu poate fi considerată răspunzătoare pentru vreun prejudiciu în cazul anulării procedurii de atribuire, indiferent de natura acestuia și indiferent dacă SNTFC „CFR Călători” S.A. a fost notificată asupra existenței unui asemenea prejudiciu.

Ofertanții din cadrul procedurii acceptă utilizarea condițiilor speciale de mai sus/clauzei suspensive, asumându-și întreaga răspundere în raport cu eventualele prejudicii pe care le-ar putea suferi în situația descrisă. Conf prev art. 236, alin. (1) din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, in contract se va prevede o CLAUZA DE REVIZUIRE, privind posibilitatea suplimentării perioadei de mentenanța cu încă 9 ani (mentenanța inițială 9 ani plus încă 9 ani suplimentar), conform cerințelor din Caietul de Sarcini. Operatorul economic va putea solicita clarificari cu 18 zile inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor, entitatea contractanta raspunzand in mod clar și complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare cu 11 zile inaintea termenului limita de depunere a ofertelor.

  • Valoarea totală estimată: 47.933.325 RON.
  • Contractul nu este împărțit în loturi
  • Criterii de atribuire: Cel mai bun raport calitate – preț: Termenul de garanţie – pondere 10%, Termenul de imobilizare pentru modernizare – pondere 10%, Intervalul de timp între două revizii planificate consecutive – pondere 10%, Prețul ofertei – pondere 70%.
  • Durata: 144 de luni.
  • Tip finanțare: Planul National de Redresare si Rezilienta – PNRR
  • Tipul procedurii: Licitație deschisă
  • Achizitia nu implica incheierea unui acord-cadru

Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare: 05.12.2023 ora 15:00

Mai multe informații se găsesc pe site-ul SEAP, Foto CFR Călători

Distribuie:

Mai multe postari

Timite un mesaj