EURAILING - Certificarea „Inginer Feroviar European”

AIFR

Dezvoltarea căilor ferate în Europa

Căile ferate europene se dezvoltă împreună din ce în ce mai mult.

Graniţele statelor nu mai sunt şi frontiere feroviare.

Reţelele naţionale de căi ferate sunt acum deschise pentru terţi utilizatori.

Comisia Europeană emite recomandări pentru întreaga Europă înscopul armonizării tehnice şi a exploatării căilor ferate.

Dezvoltarea pieţei industriei feroviare şi a economiei, în general, nu va mai fi limitată la frontierele naţionale, ci va creşte treptat, acoperind întreaga Europă.

Căile ferate proprietate de stat vor deveni întreprinderi private.

Sarcinile şi obligaţiile majore care, până acum, au fost în responsabilitatea căilor ferate vor fi preluate de alţii.

În situaţia în care căile ferate doresc să concureze competitiv transportul rutier, ele trebuie să se modernizeze şi să devină eficiente şi flexibile.

Exigenţe noi pentru inginerii feroviari

Schimbările din căile ferate au drept consecinţă noi exigenţe pentru inginerii feroviari, pentru autorităţi şi pentru întreprinderi.

În viitor, inginerul feroviar va trebui să-şi vândă capabilităţile sale. El va trebui să demonstreze că este pregătit pentru noile exigenţe şi că le poate face faţă. Inginerul feroviar va trebui să-şi îmbogăţească şi să-şi adapteze în permanenţă cunoştinţele. Cunoaşterea doar a reglementărilor naţionale nu va mai fi suficientă. Interoperabilitatea cere noi calităţi în domeniul de activitate al inginerului. El va avea nevoie de diplome şi certificate pentru a face faţă cu succes competiţiei de pe piaţa muncii.

1) Inginerul feroviar va trebui să-şi demonstreze calificarea sa specială pentru a putea lucra în cadrul căilor ferate, autorităţilor şi întreprinderilor feroviare.

2) Companiile vor răspunde din ce în ce mai mult procedurilor de licitaţie din întreaga Europă, aşteptând astfel mai multă flexibilitate din partea inginerilor.

3) Căile ferate vor lansa comenzi numai către întreprinderile care dispun de personal calificat şi care pot demonstra acest lucru.

4) Întreprinderile care vor licita pentru contracte în sectorul feroviar vor trebui să demonstreze că dispun de un număr suficient de ingineri feroviari calificaţi.

Certificatul „Inginer Feroviar European – EURAILING”

Certificatul „Inginer Feroviar European” reprezintă dovada calificării inginerilor şi a întreprinderilor pentru performanţa serviciilor de inginerie în sectorul feroviar!

În Europa este necesară o procedură uniformă pentru demonstrarea calităţii. De aceea, Uniunea Asociaţiilor Europene ale Inginerilor Feroviari – UEEIV este autorizată să emită certificatele solicitate.

Certificatul, în detaliu

Pentru inginerii feroviari:

 – va constitui motivarea pentru dezvoltarea personală viitoare,

 – va servi ca dovadă a capabilităţilor sale de specialist,

 – va spori şansele de găsire a unui loc de muncă,

 – va spori posibilităţile de dezvoltare profesională şi

 – va facilita mobilitatea profesională în Europa.

Pentru autorităţile şi întreprinderile feroviare:

 – va aduce mai multă siguranţă la selectarea şi atribuirea contractelor către firme din străinătate.

Pentru întreprinderile din industria feroviară:

 – va spori şansele de a fi solicitate prin demonstrarea disponibilităţii specialiştilor,

 – va garanta păstrarea unei înalte calităţi a serviciilor şi

 – va constitui un criteriu de selecţie pentru angajarea inginerilor feroviari.

Pentru colegii şi universităţi:

 – va oferi o educaţie inginerească comparabilă la un înalt nivel de calitate ţinând seama de recenta dezvoltare europeană.

Scopurile certificării:

– îmbunătăţeşte poziţia, rolul şi responsabilitatea inginerului în întreprindere,

– oferă o bază pentru recunoaşterea reciprocă a calificării profesionale,

– promovează perfecţionarea profesională a inginerilor prin revizuirea permanentă a exigenţelor,

– oferă angajatorilor documente expresive referitoare la întreaga activitate de perfecţionare a unui inginer,

– implică din ce în ce mai mult inginerii feroviari est-europeni în procesul de acomodare la dezvoltările internaţionale moderne,

– dă întreprinderilor posibilitatea de a-şi face publicitate cu certificarea „Inginer Feroviar European” (EURAILING)

– încurajează căile ferate să atribuie contracte în cadrul licitaţiilor cu prioritate acelor întreprinderi care are angajat personal certificat.

Certificarea „Inginer Feroviar European”

Primii ingineri feroviari europeni au fost deja certificaţi. În continuare, oricine este interesat şi doreşte informaţii suplimentare, prezentăm câteva extrase din manual:

Scopuri

Inginerilor care au experienţă feroviară sau care au acumulat cunoştinţe corespunzătoare de-a lungul mai multor ani de activitate practică pentru şi/sau cu căile ferate sau care au alte competenţe academice cu experienţe practice corespunzătoare li se va remite un document care certifică capabilitatea lor de a activa în acest domeniu.

Studii

 – Diplomă de studii inginereşti de la o universitate acreditată, un colegiu sau un institut de învăţământ superior de specialitate din Europa.

 – Durata studiilor: minimum 3 ani (6 semestre, cel puţin 1 800 de ore de cursuri, seminarii şi laboratoare) sau studii part-time de o durată echivalentă.

 – Cunoştinţe feroviare specifice suplimentar faţă de cunoştinţele speciale acumulate în timpul studiilor inginereşti pe o specialitate anume.

 – Cunoştinţe din jargonul profesional în cel puţin o limbă străină.

Cursuri de perfecţionare:

Dovada participării la cursuri de perfecţionare în ultimii trei ani (de exemplu seminarii naţionale şi internaţionale).

Cerinţe fundamentale suplimentare:

 – Vârsta minimă a solicitanţilor: 28 ani.

 – Solicitanţii şi deţinătorii titlului trebuie să se conformeze regulilor de conduită.

 – Deţinătorul certificatului este îndreptăţit să-şi afişeze în public titlul de “Inginer Feroviar European”. Copii ale documentului de certificare pot fi anexate la dosarele personale de la întreprinderi. Întreprinderile au dreptul de a-şi face publicitate cu angajaţii certificaţi şi trebuie să declare, atunci când participă la licitaţii, că în domeniile respective lucrează Ingineri Feroviari Europeni.

 – Cuantumul costurilor certificării este de € 220. Pentru membrii asociaţiilor membre ale UEEIV, acest cuantum este redus la € 150. În cazul în care solicitarea este respinsă, aceste costuri se returnează doar parţial.

Cerinţe

Inginerii feroviari pot solicita certificarea. Ingineri feroviari sunt inginerii care au o diplomă şi care lucrează cu căile ferate, cu administraţiile feroviare şi autorităţile feroviare, cu întreprinderi şi administraţii de transport, în cercetarea şi învăţământul feroviar din universităţi şi colegii şi/sau întreprinderi, care proiectează, construiesc şi furnizează materiale feroviare, instalaţii şi vehicule pentru instituţiile menţionate mai sus.

Experienţă practică

 – Examinări făcute de diferite organisme de stat şi/sau examinări ale căilor ferate.

 – Minimum trei şi/sau patru ani de experienţă practică, în funcţie de durata studiilor, într-o ţară europeană.

 – În cazul diplomelor de studii care nu sunt cu specific feroviar, suplimentar:

         – cel puţin două semestre de studii de îmbogăţire a cunoştinţelor în domeniul feroviar sau

         – o pregătire suplimentară cu specific feroviar sau cinci ani de activitate în calea ferată, autorităţi sau întreprinderi care activează în domeniul feroviar.

Documente necesare:

 – Formular de solicitare

 – Curriculum vitae în formă tabelară

 – Dovada studiilor şi perfecţionărilor (copii ale certificatelor)*

 – Dovada obiectelor studiate şi a obiectelor la care s-au făcut examinări

 – Dovada examinărilor făcute de organisme de stat şi a examinărilor cu specific feroviar*

 – Dovada duratei şi a tipului activităţii în sectorul feroviar*

 – Dovada participării în proiecte şi realizări în domeniul tehnico-ingineresc*

 – Dovada cunoaşterii jargonului profesional*

 – Dovada examinării făcute de organizaţii acreditate şi/sau examinări ale căilor ferate*

 – Dovada cursurilor de perfecţionare urmate în ultimii trei ani*

* Copii certificate de angajator

Dispoziţii finale

Pentru aplicarea acestei proceduri, se vor crea Birouri Naţionale de Certificare. Aceste birouri naţionale angajează auditori pentru examinarea solicitanţilor. Pentru a asigura uniformitatea evaluării, este esenţială înfiinţarea unui birou central european. Birourile naţionale de certificare sau, dacă acestea nu există, biroul UEEIV (Kaiserstraße 61, D-60329 Frankfurt/M) vor fi responsabile pentru orice contact. Taxele de certificare cerute pentru a compensa costurile generate de procedură sunt un factor inhibitor pentru inginerii est-europeni. Pentru a evita excluderea acestor ingineri se solicită sprijinul UE ca următor pas în procesul de unificare al UE. De asemenea, sponsorizarea de către calea ferată sau companiile din cadrul industriei feroviare este binevenită.

Solicitările de certificare trebuie să fie depuse la birourile naţionale de certificare sau la biroul central de certificare: Generalsekretariat der UEEIV, Kaiserstraße 61, D-60329 Frankfurt am Main, Germania.

Cod de Conduită pentru Inginerii Feroviari Europeni

Codul de conduită este un ghid suplimentar şi nu înlocuieşte respectarea de către ingineri a codului de onoare căruia i se supun inginerii în ţara lor de origine.

Toate persoanele înregistrate în registrul de certificare sunt obligate să cunoască semnificaţia ştiinţei şi tehnologiei pentru omenire şi responsabilitatea lor faţă de societate în cadrul activităţii lor profesionale.

Aceştia îşi desfăşoară activitatea în armonie cu regulile general acceptate de moralitate şi civilizaţie în structurile sociale din Europa. Ei recunosc demnitatea personală a tuturor celor cu care lucrează, precum şi interesele lor legitime.

În acest sens, ei se obligă să adere la şi să susţină următorul cod de conduită.

Conduita personală

Inginerul feroviar trebuie să-şi menţină cunoştinţele profesionale la cel mai înalt nivel posibil pentru a obţine performanţe remarcabile în conformitate cu reglementările în vigoare şi respectând legile ţării respective.

Integritatea sa profesională şi onoarea sa intelectuală asigură imparţialitatea analizei şi judecăţii unei situaţii, precum şi a deciziilor sale.

El este conştient de obligaţia sa morală referitoare la confidenţialitatea oricărei înţelegeri privind afacerile la care, în mod voluntar, ia parte. El nu acceptă plăţi în legătură cu înţelegerile de afaceri pe care angajatorul nu le agreează.

El face dovada statutului său de inginer în toate activităţile la care participă prin asociaţiile sale profesionale, în special în acelea care îl ajută în profesia sa şi contribuie la educarea comportamentului membrilor lor.

Inginerul feroviar se reprezintă doar pe sine prin titlu atunci când este îndreptăţit să facă aceasta.

 

Conduita profesională

Inginerul feroviar acceptă doar acele sarcini pentru care este calificat. Pentru sarcinile care-i depăşesc competenţa, el se bizuie pe colaborarea cu experţi adecvaţi. El acceptă responsabilitatea pentru organizarea şi executarea sarcinilor sale.

La executarea unei lucrări, ia toate măsurile necesare pentru a asigura securitatea vieţii umane şi a proprietăţii.

El se străduieşte să atingă un nivel ridicat al performanţei tehnice care nu va fi în contradicţie cu, ci, mai degrabă, contribuie la apărarea şi susţinerea unui mediu sănător şi plăcut pentru om.

Inginerul feroviar sprijină dezvoltarea şi exploatarea sistemelor de trafic prietenoase cu mediul înconjurător, într-un context semnificativ al economiei naţionale.

El încurajează competiţia onestă dintre operatorii de transport şi crearea condiţiilor de bază corespunzătoare. De asemenea, el încurajează aplicarea consecventă a tehnologiilor noi. El se angajează într-un schimb internaţional de informaţii intens, promovând astfel asimilarea la un înalt nivel a căilor ferate europene.

 

Conduita socială

Inginerul feroviar trebuie:

 – să respecte drepturile personale şi ocupaţionale ale superiorilor săi, ale colegilor şi subordonaţilor săi. El va trata necesităţile şi sugestiile lor cu corectitudine atât timp cât acestea sunt în cadrul domeniului de aplicare al legilor şi eticii profesiei sale.

 – să arate respect pentru natură, mediul înconjurător, sănătatea şi securitatea muncii pentru bunăstarea omenirii.

 – să facă publice – în limita atribuţiilor sale – informaţii clare pentru înţelegerea adecvată a problemelor tehnice.

 – să arate cel mai mare respect pentru valorile tradiţionale şi culturale ale ţărilor în care îşi desfăşoară activitatea.