Proiect de OMT privind aprobarea Actului adiţional nr. 1 pentru anul 2019 la Contractul de activitate al CNCF „C.F.R.” S.A. pentru perioada 2016 – 2020

Logo_MTPe 25.06.2019 a fost publicat pe pagina web a Ministerului Transporturilor, pentru dezbatere publică ”Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor privind aprobarea Actului adiţional nr. 1 pentru anul 2019 la Contractul de activitate al Companiei Naționale de Căi Ferate „C.F.R.” S.A. pentru perioada 2016 – 2020, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 232/2016, ca urmare a promulgării Legii nr. 50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019.”

Data limită pentru primirea de propuneri/observații: 08.07.2019

În conformitate cu prevederile art.30, alin. 2, din Legea nr. 202/2016, între Ministerul Transporturilor şi administratorul infrastructurii se încheie un contract de activitate pe o perioadă de cel puţin 5 ani, contract care trebuie să respecte condițiile precizate în Anexa V la lege;

Conform pct. 7 din Anexa V la Legea nr. 202/2016 este necesar ca durata convenită a contractului în discuție să fie sincronizată cu durata planului de afaceri propus, respectiv cu durata de aplicabilitate a acestui contract, în caz contrar existând posibilitatea de asumare a riscului lipsei de finanțare pentru proiectele propuse. Această condiție nu a fost îndeplinită până în prezent datorită faptului că nu au stabilite bugete care să acopere toată perioada contractului (bugete multianuale);

Față de cele de mai sus, menționăm că, modelul contractului de activitate și performanță al CNCF CFR SA a fost aprobat prin OMT nr. 1314/2017, fără ca, ulterior, să fie încheiat contractul propriu-zis datorită neîndeplinirii condițiilor precizate anterior.

În vederea aplicării prevederilor art. 8, alin. 1 din Legea nr. 202/2016, Ministerul Transporturilor, cu consultarea administratorului infrastructurii, a elaborat o strategie pentru perioada 2018-2022, document care nu a fost încă aprobat. Precizăm și faptul că, după aprobarea strategiei menționate anterior, devine posibilă emiterea unui act normativ care să stabilească elaborarea unor proiecte multianuale, condiție necesară pentru asigurarea respectării Legii nr. 202/2016.

Față de cele de mai sus, menționăm că, în conformitate cu prevederile art. 37 și 39 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:

– raporturile dintre compania națională care administrează infrastructura feroviară, pe de o parte, şi instituţiile publice, pe de altă parte, se reglementează prin contract de activitate, încheiat cu Ministerul Transporturilor și

– Contractul de activitate prevăzut la art. 37 se încheie pentru o durată de minimum 5 ani, se aprobă şi se actualizează anual, prin ordin al ministrului transporturilor, după aprobarea bugetului de stat şi, după caz, ca urmare a rectificărilor bugetare.

În acest context se impune actualizarea pentru anul 2019 a Contractului de activitate al CNCF CFR SA pentru perioada 2016-2020, aprobat prin HG nr. 232/2016, urmând ca după aprobarea conform legislației în vigoare a Contractului de activitate și performanță a CNCF CFR SA, să se abroge Hotărârea Guvernului nr. 232/2016.

Prezentul proiect de Ordin al ministrului transporturilor propune aprobarea Actului adiţional nr. 1 pentru anul 2019 la Contractul de activitate al Companiei Naționale de Căi Ferate „C.F.R.” S.A. pentru perioada 2016 – 2020, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 232/2016, ca urmare a promulgării Legii nr. 50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019, proiect de act normativ care conţine o serie de modificări faţă de prevederile iniţiale, valabile pentru anul 2019. Aceste modificări au fost impuse de necesitatea actualizării în raport cu fondurile alocate Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR” S.A. ca urmare a intrării în vigoare a Legii nr. 50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 209 din 15 martie 2019.

Actul adițional menționat mai sus, propune actualizarea următoarelor anexe ale Contractului de activitate al Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.” S.A. pentru perioada 2016 – 2020:

Anexa nr. 1 – Principalele lucrări de reparaţii la infrastructura feroviară publică pentru anul 2019;

Anexa nr. 2 – Indicatorii de calitate şi performanţă privind funcţionarea infrastructurii feroviare pentru anul 2019;

Anexa nr. 3 – Tabelul 1: Programele prioritare de dezvoltare, modernizare şi investiţii ale infrastructurii feroviare publice pentru anul 2019;

– 3.1 – Lista privind creditele bugetare în perioada 2016-2020 pentru proiectele şi obiectivele de investiţii ale CNCF “C.F.R.” SA;

– 3.2 – Lista proiectelor din cadrul programelor prioritare ale Companiei Naţionale da Căi Ferate “C.F.R.” – S.A. pentru perioada 2016 – 2020, şi stadiile acestora de dezvoltare;

– 3.3 – Situaţia proiectelor de investiţii în implementare propuse la finanţare/finanţate din POIM 2014-2020 pentru care se vor întocmi contracte de finanţare şi proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare aferente perioadei 2007-2013, cu alocaţiile prevăzute în anul bugetar 2019;

Anexa nr. 4 – Metodologia de tarifare a utilizării infrastructurii feroviare;

Anexa nr. 5 – Lista secțiilor de circula
ţie încadrate pe clase de linii
;

Anexa nr. 6 – Lista completă a denumirii tarifelor ce pot fi percepute de C.F.R. – S.A. de la operatorii de transport feroviar, valabilă pentru anul 2019.

Anexa nr. 7 – Capacităţile de infrastructură care trebuie asigurate de C.F.R.-S.A. pentru a permite îndeplinirea obligaţiilor de serviciu public de transport feroviar de călători.

Proiectul de ordin prevede: ” Art. 1. – Se aprobă Actul adiţional nr. 1 pentru anul 2019 la Contractul de activitate al Companiei Naţionale de Căi Ferate “C.F.R.” – S.A. pentru perioada 2016-2020, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 232/2016, ca urmare a promulgării Legii nr. 50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin și care se încheie în două exemplare originale.

Art. 2. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.”

Distribuie:

Mai multe postari

Timite un mesaj