Proiectul de HG pentru aprobarea contractelor de servicii publice în transportul feroviar public de călători

logo MTICPe data de 07.01.2020  MTIC a publicat pe site-ul ministerului, pentru dezbatere publică ”Proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea contractelor de servicii publice pentru perioada 1 ianuarie 2020 – 31 decembrie 2023 în transportul feroviar public de călători”. Data limită pentru primirea de propuneri/ observații: 20.01.2020.

Prin prezentul act normativ se propune aprobarea contractelor de servicii publice ale operatorilor de transport feroviar de călători pentru perioada 1 ianuarie 2020 – 31 decembrie 2023 ale Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători „CFR Călători” SA, al S.C. Regio Călători S.R.L., al S.C. Interregional Călători S.R.L., al S.C. Transferoviar Călători S.R.L., al Astra Trans Carpatic S.R.L. și al S.C. Softrans S.R.L., ca urmare a expirării valabilității contractelor de servicii publice pentru perioada 2016 – 2019, aprobate prin HG nr.231/2016.

În conformitate cu prevederile Art. 8 din Regulamentul (CE) nr. 1370/2007, în ceea ce privește deschiderea pieței pentru serviciile de transport feroviar intern de călători, astfel cum a fost modificat și completat prin Regulamentul (UE) 2016/2338 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 decembrie 2016, contractele de servicii publice pentru servicii publice de transport feroviar de călători atribuite în mod direct pe baza unei proceduri alta decât o procedură competitivă echitabilă, încheiate după data de 24 decembrie 2017, pot continua până la data lor de expirare (dar fără a depăși o durată de 10 ani).

Prin urmare, operatorii de transport feroviar care vor avea în executare în această perioadă (01/01/2020 – 31/12/2023) contracte de servicii publice atribuite în mod direct nu vor fi în niciun fel restricționați să participe la noile proceduri competitive, care vor avea ca obiect servicii suplimentare și care vor fi organizate, derulate și implementate de A.R.F., începând cu 2021/2022, atunci când primele unități de material rulant vor fi livrate și vor intra în posesia A.R.F.. Astfel urmează să fie organizate proceduri competitive de atribuire deschise tuturor operatorilor, echitabile și care sa respecte principiile transparenței și nediscriminării, având ca obiect servicii suplimentare, linii/pachete de linii care vor beneficia și de noul material rulant.

La data prezentă pe piața din România activează cinci operatori de transport feroviar public de călători, entități juridice de drept privat, licențiați conform legii, și o entitate de drept public, licențiată conform legii, Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. Călători” S.A.. Astfel încât, dacă pe parcursul derulării prezentelor contracte de servicii publice vor apare și alți operatori de transport feroviar public de călători, licențiați conform legii, se vor încheia contracte de servicii publice și cu aceștia, în condițiile legii.

Sub aspectul temeiului legal, potrivit art. 5 alin. (6) din Regulamentul (CE) nr.1370/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători şi de abrogare a Regulamentele (CEE) nr. 119/69 şi nr. 1107/70 ale Consiliului, suntem în prezenţa unei excepţii, întrucât prin încheierea contractului de servicii publice pentru transportul feroviar de călători este vizată acordarea de compensaţii financiare (subvenţionarea acordată de stat) de către statul român în vederea efectuării unui serviciu continuu şi de interes public, iar nu atribuirea unui contract de prestări servicii, astfel cum este reglementat prin Legea nr.98/2016, Legea nr.100/2016 și Legea nr.101/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Sub aspectul respectării prevederilor art.5 alin.(7) din Regulamentul mai sus menţionat în materie de acordare a compensaţiei de serviciu public – facem precizarea că operatorii de transport feroviar de călători licenţiaţi în România încheie contractul de servicii publice de transport feroviar de călători cu autoritatea competentă, respectiv cu Autoritatea pentru Reformă Feroviară, în condiţii nediscriminatorii.

Sub aspectul respectării prevederilor art. 6 din Regulamentul mai sus menţionat în materie de acordare a compensaţiei de serviciu public, facem următoarele precizări:

 1. Cu privire la condiţionalităţile instituite prin art.4 alin. (1) lit. a), b) şi c) din Regulament, sunt îndeplinite prin prevederi ale Contractului de servicii publice prevăzute la Capitolul 13 şi Anexele 2 și 4, ce definesc expres obligaţiile de serviciu şi zonele geografice, stabilesc parametrii de calcul ai compensaţiei şi stabilesc modalitatea de alocare a costurilor legate de prestarea de servicii de transport public feroviar de călători;
 2. Cu privire la condiţionalitatea instituită prin art.4 alin. (2) din Regulament, ce reglementează alocarea veniturilor realizate din vânzarea de bilete, este îndeplinită prin prevederile Anexei nr. 5 din Contractul de servicii publice; astfel s-a stabilit, atât nivelul veniturilor proprii ale operatorului de serviciu public, cât şi nivel veniturilor pe care operatorul poate să le reţină pentru sine, iar statul român conformându-se art. 4 alin. (2) din Regulament coroborat cu pct. 2 din Anexa la Regulament;
 3. Cu privire la condiţionalitatea instituită prin art.4 alin.(3) din regulament referitor la durata contractelor de servicii publice limitată la 15 ani, este îndeplinită prin faptul că aceste contracte sunt încheiate pentru o durată de până la 4 ani;
 4. Cu privire la condiţionalitatea instituită prin art.4 alin. (4), (5) şi (6) din regulament nu sunt incidente speţei;
 5. Cu privire la îndeplinirea dispoziţiilor din Anexa la Regulament, la pct. 2, 3, 4, 5, 6 şi 7 menționăm că aceste dispoziţii sunt îndeplinite prin prevederile Contractului la Capitolului 9 precum şi Anexele 2, 4, 5 şi 8 la Contractul de servicii publice de transport feroviar de călători.

Sub aspectul respectării prevederilor art. 7 alin. (2) din Regulamentul mai sus menţionat în materie de acordare a compensaţiei de serviciu public – trebuie observat că alin. 2 al art. 7 din Regulament statuează ca fiecare autoritate competentă ia măsurile necesare pentru a se asigura că înainte de atribuirea directă, cu cel puţin un an înainte, au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene cel puţin următoarele informaţii: a) numele şi adresa autorităţii competente; b) tipul de atribuire vizat; c) serviciile şi zonele potenţial vizate de atribuirea respectivă. Având în vedere caracterul de continuitate al serviciului public de transport feroviar de călător, ce nu poate fi întrerupt, complinirea acestei omisiuni la momentul de faţă fiind imposibil de realizat fără a crea probleme structurale grave legate de capacităţile de transport public de călători, conform şi prevederilor art. 8 alin. (2) teza finală din Regulament.

Publicarea în Jur
nalul Oficial al Uniunii Europene a acestor informații a fost făcută de Autoritatea pentru Reformă Feroviară în data de 23.11.2018, având în vedere cele mai sus menționate și prevederile HG nr.231/2016.

Calculul compensației pentru efectuarea obligațiilor de serviciu public, se realizează având în vedere ”Mecanismul de stabilire a compensației serviciilor publice pentru transportul feroviar public de călători” avizat de Consiliul Concurenței cu nr.15197/04.11.2019 și aprobat prin Decizia nr.720/22.11.2019.

În conformitate cu prevederile art.38 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.12/1998, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu Mecanismul de stabilire a compensației serviciilor publice pentru transportul feroviar public de călători” avizat de Consiliul Concurenței cu nr.15197/04.11.2019 și aprobat prin Decizia nr.720/22.11.2019, prezentele proiecte de contracte de servicii publice stabilesc principalele obligații de serviciu public ale operatorilor de transport feroviar de călători pentru anul 2020, precum și estimarea  acestora pentru întreaga perioadă de valabilitate, respectiv:

 1. Repartizarea compensației către fiecare Operator de transport feroviar de călători se face de către Autoritatea Contractantă în funcție de un singur indicator, respectiv indicatorul „tren-km”, pe rang de tren, proporțional cu volumele de tren-km prevăzute a fi realizate în cadrul obligației de servicii publice ce vor face obiectul contractelor de servicii publice și a actelor adiționale la acesta.
 2. Valoarea unitară a indicatorului tren-km se va calcula diferenţiat pe rang de tren, respectiv 64% pentru rangul de tren regio și 36% pentru rangul de tren interregio
 3. Indicatorii de performanță și eficiență precizați în contractele de servicii publice aprobate prin Hotărâre de Guvern și a actelor adiționale la acesta;
 4. indicatorii calitativi stabiliți prin Ordinul ministrului transporturilor nr.723/2015 pentru modificarea anexei nr.2 la Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr.153/2011 privind modificarea şi completarea Regulamentului pentru circulaţia trenurilor şi manevra vehiculelor feroviare – nr. 005, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.816/2005, şi pentru definirea trenurilor de călători în funcţie de serviciile oferite de operatorii de transport feroviar de călători, care se aplică de drept operatorilor de transport feroviar de călători, licențiați conform legii, pe teritoriul României;
 5. obligația de serviciu public aferentă anului 2020, susținută prin compensația alocată de la bugetul de stat, conform cadrului legal incident ajutorului de stat, respectiv, Ordonanţa de urgență a Guvernului nr.77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare;
 6. actualizarea condiționalităților de acordare a compensației pentru anul 2020, în vederea asigurării continuității serviciului public de transport feroviar de călători conform prevederilor art.39 alin.(2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.12/1998, și condiționalitățile instituite prin art. 4 alin. (1) lit. a), b) și c) din Regulament.

Prin art.9.3  al contractelor de servicii publice ce vor fi aprobate prin hotărârea Guvernului, se va institui un sistem penalizator, după cum urmează:

 1. pentru o scădere a indicatorului călători-km cu un procent cuprins între 5% inclusiv și 15% exclusiv, față de volumul total de călători-km realizat în cadrul obligația de serviciu public (O.S.P.) contractat, înregistrat în anul calendaristic anterior pe durata de valabilitate a prezentului contract de servicii publice pentru transportul feroviar, se va aplica o penalitate de 3% din valoarea totală a compensației calculată conform reglementărilor în vigoare;
 2. pentru o scădere a indicatorului călători-km cu un procent cuprins între 15% inclusiv și 30% inclusiv față de volumul total de călători-km realizat în cadrul O.S.P. contractate, înregistrat în anul calendaristic anterior pe durata de valabilitate a prezentului contract de servicii publice pentru transportul feroviar, se va aplica o penalitate de 6% din valoarea totală a compensației calculată conform reglementărilor în vigoare;
 3. pentru o scădere a indicatorului călători-km cu un procent de peste 30% față de volumul total de călători-km realizat în cadrul O.S.P. contractate, înregistrat în anul calendaristic anterior pe durata de valabilitate a prezentului contract de servicii publice pentru transportul feroviar, se va aplica o penalitate egală cu procentul nerealizat din valoarea totală a compensației calculat conform reglementărilor în vigoare;
 4. începând cu data de 1 ianuarie 2020, nerealizarea veniturilor minime obligatorii de realizat prevăzute în prezentul contract de servicii publice/actele adiționale la acesta va avea ca efect penalizarea operatorului prin diminuarea compensației primite cu suma nerealizată din valoarea veniturilor minime obligatorii de realizat, separate pe rang de tren.

Creșterea eficienței activității operatorilor de transport feroviar de călători, va fi luată în calcul ca indicator de eficiență, după cum urmează: scăderea cheltuielilor eligibile medii anuale stabilită procentual față de valoarea cheltuielilor eligibile medii anuale înregistrate în anul calendaristic anterior pe durata de valabilitate a prezentului contract de servicii publice pentru transportul feroviar va determina diminuarea procentuală corespunzătoare, direct proporțională, a sumelor reprezentând compensație necuvenită care se va regulariza anual cu bugetul de stat până la data de 31 ianuarie a anului următor (ca urmare a nerealizării indicatorului tren-km, precum și ca urmare a nerealizării veniturilor minime obligatorii de realizat prevăzute în contractele de servicii publice/actele adiționale).

Acordarea compensației operatorilor se va face lunar fără a depăși valoarea stabilită prin Actele Adiționale la contractele de servicii publice ce se vor încheia anual după adoptarea legii bugetului de stat, în urma rectificărilor bugetare sau în alte cazuri necesare și vor fi aprobate prin ordin de ministru.

Anual, în luna ianuarie a anului următor, pentru anul precedent se realizează regularizarea cu încadrarea în cota legală de profit de maxim 3%.

Operatorii de transport feroviar de călători vor calcula și vor restitui la bugetul de stat, cel mai tărziu, la data depunerii situaţiilor financiare conform prevederilor legale în vigoare și fără nici o notificare prealabilă din partea Autorității Contractante, sumele rezultate cu depăşirea pragului de rentabilitate, având în vedere declaraţia pe propria răspundere privind realizările anului anterior şi încadrarea în cota de profit de maxim 3%. Totodată vor ține o evi
dențiere detaliată în balanța de verificare a veniturilor  ce reprezintă facilitățile de călătorie pe care le-a acordat potrivit legislației în vigoare.

Operatorii de transport feroviar de călători  vor utiliza lunar sumele primite drept compensație, cu prioritate, pentru achitarea obligațiilor curente către administratorul infrastructurii feroviare publice, a tarifului de utilizare a infrastructurii feroviare, precum și plata contravalorii energiei electrice de tracțiune aferente lunii anterioare. De asemenea vor asigura interoperabilitatea sistemului de ticketing propriu cu baza de date comună a Autorității pentru Reformă Feroviară și îi vor transmite, spre verificare, situația detaliată a volumelor de călători-km si tren-km realizate, pe rute de circulație ce fac obiectul obligației de serviciu public.

Pentru a se evita supracompensarea, costurile eligibile suportate și evidențiate distinct la nivel de rută de circulație și pe fiecare rang de tren, determinate conform alin. (1), de Operator, în legătură cu O.S.P., care vor fi luate în considerare la calculul compensației se vor limita la:

 1. cheltuielile cu materiile prime, materiale consumabile și auxiliare necesare pentru funcționarea materialului rulant și a instalațiilor și echipamentelor utilizate pentru furnizarea serviciului public;
 2. cheltuielile pentru combustibili necesari pentru funcționarea materialului rulant și a instalațiilor și echipamentelor utilizate pentru furnizarea serviciului public;
 3. cheltuieli privind energia necesară pentru funcționarea materialului rulant și a instalațiilor și echipamentelor utilizate pentru furnizarea serviciului public;
 4. cheltuielile privind piesele de schimb pentru materialul rulant și a instalațiilor și echipamentelor utilizate pentru furnizarea serviciului public;
 5. cheltuielile pentru întreținerea și reparațiile materialului rulant și a instalațiilor și echipamentelor utilizate pentru furnizarea serviciului public;
 6. cheltuielile privind închirierea materialului rulant și a instalațiilor și echipamentelor utilizate pentru furnizarea serviciului public[1];
 7. cheltuieli cu primele de asigurare aferente furnizării serviciului public;
 8. cheltuieli cu pregătirea personalului direct implicat în furnizarea serviciului public;
 9. cheltuieli de reclamă și publicitate efectuate exclusiv în legătură cu furnizarea serviciului public;
 10. costurile cu serviciile prestate de terți aferente exclusiv furnizării serviciului public (ex: costuri pentru curățenie, paza și protecție);
 11. cheltuieli exclusiv cu personalul direct implicat în furnizarea serviciului public (cheltuieli cu salariile și asimilate acestora, cheltuieli cu asigurările și protecția socială);
 12. cheltuieli cu taxele de utilizare a infrastructurii feroviare aferente furnizării serviciului public;
 13. cheltuieli cu impozite si taxe locale pentru activele și activitățile în legătură cu furnizarea serviciului public;
 14. cheltuieli generate de aplicarea reglementărilor feroviare (cheltuieli cu prestaţiile de activităţi specifice efectuate de Autoritatea Feroviară Română – AFER, Agenția de Investigare Feroviară Română – AGIFER, Centrul National de Calificare și Instruire Feroviară – CENAFER, cu autorizările personalului, supraveghere, control, inspecţie de stat şi audit de siguranţă feroviară, investigare accidente/incidente, etc.)
 15. cheltuieli cu dobânzile și diferențele de curs valutare legate exclusiv de finanțarea materialului rulant și a instalațiilor și echipamentelor utilizate pentru furnizarea serviciului public;
 16. cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele și ajustările pentru depreciere materialului rulant și a instalațiilor și echipamentelor utilizate pentru furnizarea serviciului public;
 17. cheltuielile generale și administrative ale operatorului de transport feroviar, alocate furnizării serviciului public, ce nu pot depăși un procent de 10% din totalul costurilor eligibile pentru calculul compensației.

Trenurile de tip Inter City nu beneficiază de compensație de serviciu public acordată de la bugetul de stat, deoarece, conform prevederilor art. 2 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.56/2011, aprobată prin Legea nr.21/2012, la aceste trenuri, tarifele „se vor aproba de fiecare operator de transport feroviar public de călători, în condiţiile legii, se vor forma liber pe piaţă şi se vor aduce la cunoştinţa publicului”

În contractul de servicii publice al fiecărui operator de transport feroviar public de călători, licențiat conform legii, se reglementează obligativitatea raportării lunare a gradului de îndeplinire a obligațiilor asumate prin contract, cu evidențierea tipurilor de venituri și cheltuieli pe rang de tren, precum și obligația operatorului de transport feroviar public de călători, ca la data depunerii cererii de acordare a compensației lunare, conform prevederilor legale în vigoare, aceasta să fie însoțită și de Nota de fundamentare și justificare a subvențiilor primite de la bugetul de stat, avizată de către Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice, precum și de Certificatul fiscal, care atestă faptul că operatorul nu are datorii la bugetul consolidat al statului.

Compensația acordată operatorilor de transport feroviar public de călători, licențiați conform legii, se acordă conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare, sub forma ajutorului de stat alocat exclusiv pentru efectuarea obligației de serviciu public.

La elaborarea actului normativ s-au avut în vedere prevederile Legii nr.5 a bugetului de stat pe anul 2020, publicată în Monitorul Oficial al României nr.2/06.01.2020, partea I, a prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 octombrie 2007, modificat și completat prin Regulamentul (CE) nr.2338/2016;  ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr.12/1998, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Mecanismului de stabilire a compensației serviciilor publice pentru transportul feroviar public de călători ce a primit avizul Consiliului Concurenței nr.19197/04.11.2019 aprobat prin Decizia Președintelui ARF nr. 720/22.11.2019, precum și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr.77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr.21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare.

Instrumentul
de motivare poate fi descărcat de pe
pagina web MTIC. Textul proiectului de HG, precum și anexa la proiect pot fi accesate aici.

Distribuie:

Mai multe postari

Timite un mesaj