Proiectul de OMTIC privind măsuri pentru aplicarea Reg. UE 2018/763 de stabilire a modalităților pentru emiterea certificatelor unice de siguranță pentru întreprinderile feroviare

logo MTICPe data de 30.03.2020 a fost publicat pe site-ul MTIC, pentru consultare publică, “Proiectul de OMTIC privind măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2018/763 al Comisiei din 9 aprilie 2018 de stabilire a modalităților practice pentru emiterea certificatelor unice de siguranță pentru întreprinderile feroviare în temeiul Directivei (UE) 2016/798 a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 653/2007 al Comisiei şi a Regulamentului delegat (UE) 2018/762 al Comisiei din 8 martie 2018 de stabilire a unor metode comune de siguranță privind cerințele sistemului de management al siguranței, în temeiul Directivei (UE) 2016/798 a Parlamentului European și a Consiliului, și de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 1158/2010 și (UE) nr. 1169/2010 ale Comisiei şi eliberarea certificatelor unice de siguranţă operatorilor de transport feroviar pentru efectuarea serviciilor de transport feroviar de călători şi/sau de marfă pe căile ferate din România”.

Data limită pentru primirea de propuneri/observații este 10.04.2020.

     Ca urmare a Directivei (UE) 2016/798 a Parlamentului European şi a Consiliului din 11 mai 2016 privind siguranţa feroviară (reformare) din Pachetul IV Feroviar – Pilonul Tehnic, respectiv a transpunerii acesteia prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.73/2019 privind siguranţă feroviară, toate întreprinderile feroviare (operatorii de transport feroviar care vor efectua servicii de transport feroviar de călători şi/sau de marfă ) vor fi supuse (supuşi) aceloraşi cerinţe de siguranţă pentru a asigura un nivel ridicat de siguranţă feroviară şi condiţii egale pentru acestea (aceştia).

     În temeiul acestei directive, Comisia Europeană a adoptat două regulamente care stau la baza certificării de siguranţă a întreprinderilor feroviare (operatorilor de transport feroviar), respectiv la eliberarea unui certificat de siguranţă, care se va baza pe o evaluare a capacității solicitantului de a îndeplini cerințele sistemului de management al siguranței aplicabile întreprinderilor feroviare (operatorilor de transport feroviar) – astfel cum este menționat la articolul 9 din Directiva (UE) 2016/798, inclusiv normele naționale aplicabile și cerințele din specificația tehnică de interoperabilitate referitoare la subsistemul „exploatare și gestionarea traficului”, și de a le aplica în mod consecvent:

  1. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/763 al Comisiei din 9 aprilie 2018 de stabilire a modalităților practice pentru emiterea certificatelor unice de siguranță pentru întreprinderile feroviare în temeiul Directivei (UE) 2016/798 a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 653/2007 al Comisiei, şi
  2. Regulamentul delegat (UE) 2018/762 al Comisiei din 8 martie 2018 de stabilire a unor metode comune de siguranță privind cerințele sistemului de management al siguranței, în temeiul Directivei (UE) 2016/798 a Parlamentului European și a Consiliului, și de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 1158/2010 și (UE) nr. 1169/2010 ale Comisiei.

     Astfel, prin punerea în aplicare a celor două regulamente, întreprinderile feroviare (operatorii de transport feroviar) solicitante de certificat unic de siguranță şi organismele de certificare a siguranței (Agenţia Uniunii Europene pentru Căile Ferate sau, după caz, autorităţile naţionale de siguranţă – Autoritatea de Siguranţă Feroviară Română – ASFR în România) vor aplica noile modalităţi practice, privind:

  • transmiterea cererilor de eliberare a certificatelor unice de siguranță sau a cererilor de reînnoire sau de actualizare a acestor certificate de către întreprinderile feroviare (operatorii de transport feroviar) prin intermediul “ghișeului unic” menționat la articolul 12 din Regulamentul (UE) 2016/796 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 mai 2016 privind Agenția Uniunii Europene pentru Căile Ferate și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 881/2004;
  • stabilirea propriilor sisteme de management al siguranţei în conformitate cu cerinţele stabilite de către întreprinderile feroviare (operatorii de transport feroviar);
  • evaluarea cererilor de eliberare a certificatelor unice de siguranță, a cererilor de reînnoire sau de actualizare a acestor certificate de către organismele de certificare a siguranței, precum și pentru coordonarea cu autoritățile naționale de siguranță vizate de zona de operare preconizată;
  • certificarea de siguranţă care se bazează pe o evaluare a capacităţii solicitantului de a îndeplini cerinţele de management al siguranţei aplicabile întreprinderilor feroviare (operatorilor de transport feroviar), inclusiv normele naţionale aplicabile şi cerinţele din specificaţia tehnică de interoperabilitate referitoare la susbsistemul “exploatare şi gestionare a traficului;
  • instituirea unor dispoziții cu caracter tranzitoriu privind operarea modificărilor în perioada de valabilitate a certificatelor de siguranţă care au fost acordate în baza prevederilor Legii nr. 55/2006 privind siguranţa feroviară, care își mențin valabilitatea, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.73/2019 privind siguranţa feroviară,

     Pe perioada de valabilitate a certificatului de siguranţă eliberat în baza prevederilor Legii nr. 55/2006 privind siguranţa feroviară, Autoritatea de Siguranţă Feroviară Română – AFER va putea emite avize favorabile pentru noi vehicule feroviare motoare cu care un operator de transport feroviar să îşi desfăşoare activitatea specifică sau pentru noi secţii de circulaţie/linii ferate industriale, în situațiile care nu reprezintă o modificare substanţială a tipului sau amplorii operaţiunii.

     Ca urmare a propunerii Autorității Feroviare Române – AFER prin actul nr.2020/35/20.01.2020 (precum și ca urmare a propunerii de revizuire tot a AFER), pentru punerea în aplicare a celor două regulamente, în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (1), art. 10, art. 16 alin. (2) lit. f) şi g) şi art. 17 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 73/2019, precum şi pentru efectuarea unor precizări obligatorii privind cerinţele naţionale aplicabile privind eliberarea certificatelor unice de siguranţă, s-a întocmit proiectul de Ordin al ministrului transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor pentru punerea în aplicare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2018/763 al Comisiei din 09 aprilie 2018 de stabilire a modalităților practice pentru emiterea certificatelor unice de siguranță pentru întreprinderile feroviare în temeiul Directivei (UE) 2016/798 a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 653/2007 al Comisiei şi a Regulamentului delegat (UE) 2018/762 al Comisiei din 8 martie 2018 de stabilire a unor metode comune de siguranță privind cerințele sistemului de management al siguranței, în temeiul Direc
tivei (UE) 2016/798 a Parlamentului European și a Consiliului, și de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 1158/2010 și (UE) nr. 1169/2010 ale Comisiei şi eliberarea certificatelor unice de siguranţă operatorilor de transport feroviar pentru efectuarea serviciilor de transport feroviar de călători şi/sau de marfă pe căile ferate din România

Puteți accesa aici proiectul de ordin.

Instrumentul de motivare poate fi descărcat de pe site-ul MTIC.

Distribuie:

Mai multe postari

Timite un mesaj