Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor pentru actualizarea Contractului de activitate al Companiei Naționale de Căi Ferate “C.F.R.” – S.A. pentru perioada 2016-2020

Logo_MTPe 24 octombrie 2018  a fost publicat „Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor pentru actualizarea Contractului de activitate al Companiei Naționale de Căi Ferate “C.F.R.” – S.A. pentru perioada 2016-2020, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 232/2016, prin încheierea actului adițional nr. 1 pentru anul 2018”. Data limită pentru primirea de propuneri/ observații este 04.11.2018.

În conformitate cu prevederile art.30, alin. 2, din Legea nr. 202/2016, între Ministerul Transporturilor şi administratorul infrastructurii se încheie un contract de activitate pe o perioadă de cel puţin 5 ani, contract care trebuie să respecte condițiile precizate în Anexa V la lege;

Conform pct. 7 din Anexa V la Legea nr. 202/2016 este necesar ca durata convenită a contractului în discuție să fie sincronizată cu durata planului de afaceri propus, respectiv cu durata de aplicabilitate a acestui contract, în caz contrar existând posibilitatea de asumare a riscului lipsei de finanțare pentru proiectele propuse. Această condiție nu a fost îndeplinită până în prezent datorită faptului că nu au stabilite bugete care să acopere toată perioada contractului (bugete multianuale);

Față de cele de mai sus, menționăm că, modelul contractului de activitate și performanță al CNCF CFR SA a fost aprobat prin OMT nr. 1314/2017, fără ca, ulterior, să fie încheiat contractul propriu-zis datorită neândeplinirii condițiilor precizate anterior.

În vederea aplicării prevederilor art. 8, alin. 1 din Legea nr. 202/2016, Ministerul Transporturilor, cu consultarea administratorului infrastructurii, a elaborat o strategie pentru perioada 2018-2022, document care nu a fost încă aprobat. Precizăm și faptul că, după aprobarea strategiei menționate anterior, devine posibilă emiterea unui act normativ care să stabilească elaborarea unor proiecte multianuale, condiție necesară pentru asigurarea respectării Legii nr. 202/2016.

Precizăm că datorită lipsei contractului/actului adițional la contractul de activitate al CNCF CFR SA, controlorul delegat a restituit cu actul nr. 1381/1382/15.10.2018 (anexat), Cererea pentru deschidere de credite bugetare (nr. 1788/11.10.2018) precum și Dispoziția bugetară privind repartizarea creditelor bugetare (nr. 452/11.10.2018), fiecare în sumă de 5.171.346 lei, cu drept de utilizare în luna octombrie 2018 pentru CNCF CFR SA – Reprezentând cheltuieli Reparații curente infrastructură feroviară publică, fără să le avizeze.

Față de cele de mai sus, menționăm că, în conformitate cu prevederile art. 37 și 39 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:

  • raporturile dintre compania naţională care administrează infrastructura feroviară, pe de o parte, şi instituţiile publice, pe de altă parte, se reglementează prin contract de activitate, încheiat cu Ministerul Transporturilor și
  •  contractul de activitate prevăzut la art. 37 se încheie pentru o durată de minimum 5 ani, se aprobă şi se actualizează anual, prin ordin al ministrului transporturilor, după aprobarea bugetului de stat şi, după caz, ca urmare a rectificărilor bugetare.

În acest context se impune actualizarea pentru anul 2018 a Contractului de activitate al CNCF CFR SA pentru perioada 2016-2020, aprobat prin HG nr. 232/2016, urmând ca după aprobarea conform legislației în vigoare a Contractului de activitate și performanță a CNCF CFR SA, să se abroge Hotărârea Guvernului nr. 232/2016.

Prezentul proiect de Ordin al ministrului transporturilor propune aprobarea Actului adiţional nr. 1 pentru anul 2018 la Contractul de activitate al Companiei Naţionale de Căi Ferate “C.F.R.” – S.A. pentru perioada 2016-2020 care conţine o serie de modificări faţă de prevederile iniţiale, valabile pentru anul 2018. Aceste modificări au fost impuse de necesitatea actualizării în raport cu fondurile alocate ca urmare a intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 78/2018 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 774 din 07 septembrie 2018.

Actul adițional menționat mai sus, propune actualizarea următoarelor anexe ale Contractului de activitate al Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.” S.A. pentru perioada 2016 – 2020:

  • Anexa nr. 1 – Principalele lucrări de reparaţii la infrastructura feroviară publică pentru anul 2018;
  • Anexa nr. 2 – Indicatorii de calitate şi performanţă privind funcţionarea infrastructurii feroviare pentru anul  2018;
  • Anexa nr. 3 – Tabelul 1: Programele prioritare de dezvoltare, modernizare şi investiţii ale infrastructurii feroviare publice pentru anul 2018;

3.1 – Lista privind creditele bugetare în perioada 2016-2020 pentru proiectele şi obiectivele de investiţii ale CNCF “C.F.R.” SA;

3.2 – Lista proiectelor din cadrul programelor prioritare ale Companiei Naţionale da Căi Ferate “C.F.R.” – S.A. pentru perioada 2016 – 2020, şi stadiile acestora de dezvoltare;

3.3 – Situaţia proiectelor de investiţii în implementare propuse la finanţare/finanţate din POIM 2014-2020 pentru care se vor întocmi contracte de finanţare şi proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare aferente perioadei 2007-2013, cu alocaţiile prevăzute în anul bugetar 2018;

  • Anexa nr. 4 – Metodologia de tarifare a utilizării infrastructurii feroviare;
  • Anexa nr. 5 – Lista secţiilor de circulaţie încadrate pe clase de linii;
  • Anexa nr. 6 – Lista completă a denumirii tarifelor ce pot fi percepute de C.F.R. – S.A. de la operatorii de transport feroviar, valabilă pentru anul 2018.
  • Anexa nr. 7 – Capacităţile de infrastructură care trebuie asigurate de C.F.R.-S.A. pentru a permite îndeplinirea obligaţiilor de serviciu public de transport feroviar de călători.

Prin proiectul de ordin „se aprobă actualizarea Contractului de activitate al Companiei Naţionale de Căi Ferate “C.F.R.” – S.A. pentru perioada 2016-2020, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 232/2016, prin încheierea Actului adițional n
r. 1 pentru anul 2018, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin, care se încheie în 2 exemplare originale.”

Actul adițional nr 1 pentru 2018 poate fi accesat aici

Instrumentul de motivare si anexele 1-7 pot fi descărcate de pe pagina web a MT

Distribuie:

Mai multe postari

Timite un mesaj