Proiectul de Ordin MT privind autorizarea vehiculelor feroviare

Logo_MTPe 27 februarie 2019  a fost publicat pe pagina web a MT „Proiectul de ORDIN al ministrului transporturilor pentru conformarea cu Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/545 al Comisiei de instituire a modalităților practice pentru procesul de autorizare a vehiculelor feroviare și de autorizare de tip a vehiculelor feroviare în temeiul Directivei (UE) 2016/797 a Parlamentului European și a Consiliului”. Data limită pentru primirea de propuneri/ observații este 11.03.2019.

Modalitățile practice pentru procesul de autorizare a vehiculelor menționat în Directiva (UE) 2016/797 ar trebui să determine reducerea complexității, a duratei și a costului procesului de autorizare a vehiculelor, să asigure condiții uniforme pentru armonizarea autorizației de tip a vehiculelor și/sau a autorizației de introducere pe piață a vehiculelor în Uniune, precum și să favorizeze colaborarea dintre toate părțile implicate în procesul de autorizare a vehiculelor. Pentru a reduce durata și costul procesului de autorizare a vehiculelor, termenele ar trebui să fie practic menținute cât mai scurte posibil.

Pentru a asigura economii de scară și a reduce sarcina administrativă, autorizația de tip a vehiculului ar trebui să permită solicitantului să producă un număr de vehicule conform aceluiași proiect și să faciliteze autorizarea acestora. Tipul de vehicul identifică proiectul care va fi aplicat tuturor vehiculelor ce corespund tipului respectiv. Fiecare tip de vehicul nou ar trebui să urmeze procesul de autorizare, iar tip nou ar trebui creat doar dacă este autorizat.

Pentru a asigura faptul că tipul de vehicul îndeplinește în continuare cerințele, de-a lungul timpului, și că orice modificări aduse proiectului care afectează caracteristicile de proiectare de bază sunt reflectate ca variante și/sau versiuni noi ale tipului de vehicul, ar trebui să se aplice procesul de gestionare a configurației tipului de vehicul. Entitatea responsabilă cu gestionarea configurației tipului de vehicul este solicitantul care a primit autorizația de tip a vehiculului.

În ceea ce privește vehiculele, este necesar să existe un proces de gestionare a configurației limitat la modificările care nu sunt gestionate prin intermediul procesului de gestionare a configurației unui tip de vehicul autorizat.

Agenția și agențiile naționale de siguranță ar trebui să pună în aplicare modalități sau proceduri interne pentru a asigura îndeplinirea cerințelor procesului de autorizare a vehiculelor.

Pentru a preveni eventuala duplicare a evaluării și pentru a reduce sarcina administrativă și costurile suportate de solicitant, Agenția și agențiile naționale de siguranță ar trebui să țină seama de acordurile de cooperare și de acordurile multilaterale încheiate în temeiul articolului 21 alineatele (14) și (15) din Directiva (UE) 2016/797, acolo unde este cazul.

Agenția și agențiile naționale de siguranță ar trebui să înregistreze în cadrul ghișeului unic toate informațiile relevante și motivele documentate care stau la baza deciziei, pentru a justifica deciziile luate în fiecare etapă a procesului de autorizare a vehiculului. Dacă Agenția și agențiile naționale de siguranță dețin propriile sisteme de gestionare a informațiilor în scopul evaluării, ele ar trebui să se asigure că toate informațiile relevante sunt transferate către ghișeul unic, din aceleași motive. Pentru a facilita comunicarea dintre părțile interesate, orientările Agenției și agențiilor naționale de siguranță ar trebui să asigure modalități practice privind comunicările care nu sunt relevante pentru procesul decizional și care, așadar, nu trebuie să fie transmise prin intermediul ghișeului unic.

În cazul în care zona de utilizare avută în vedere pentru tipul de vehicul este limitată la o rețea sau la rețele dintr-un singur stat membru, autorizația este valabilă fără extinderea zonei de utilizare pentru vehiculele care circulă către stații din statele membre învecinate cu caracteristici similare ale rețelelor, atunci când stațiile respective sunt aproape de frontieră. Într-un astfel de caz, solicitantul poate depune la Agenția sau la agențiile naționale de siguranță cererea de autorizație de tip a vehiculului și/sau de autorizație de introducere pe piață a vehiculului. În cazul în care agenția acționează ca entitate de autorizare, ea trebuie să consulte agențiile naționale de siguranță relevante în conformitate cu articolul 21 alineatul (8) din Directiva (UE) 2016/797 și să țină seama de acordurile transfrontaliere relevante.

Vehiculele și tipurile de vehicule vor rămâne autorizate în conformitate cu articolul 54 alineatul (2) din Directiva (UE) 2016/797, fără a se aduce atingere articolului 21 alineatul (12) și articolului 24 alineatul (3) din directiva respectivă. În cazul reînnoirii sau modernizării respectivelor vehicule, dispozițiile prezentului regulament se vor aplica în conformitate cu articolul 21 alineatul (12) din Directiva (UE) 2016/797.

Textul proiectului poate fi accesat aici, iar instrumentul de motivare de pe pagina web a MT

Distribuie:

Mai multe postari

Timite un mesaj