Proiectul de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru modificarea și completarea unor acte normative

Logo_MTPe 21.03.2019 Ministerul Transporturilor a publicat în vederea dezbaterii publice ” Proiectul de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru modificarea și completarea unor acte normative”. Data limită pentru primirea de propuneri/observații: 01.04.2019

 1. Prin prezentul proiect de act normativ se urmărește modificarea 24 alin. (4) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, după cum urmează:

Prin modificarea propusă se creează posibilitatea ca autorizația de construire pentru proiectele care intră sub incidența Legii nr. 255/2010, respectiv pentru lucrările de utilitatea publică, în toate cazurile, inclusiv pentru construcții noi, să se emită imediat, în mod similar lucrărilor prevăzute la art. 7 alin. (16) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, iar documentațiile tehnico-economice corespunzătoare fiecărei faze de proiectare – expertiză tehnică, studiu de fezabilitate/documentație de avizare, documentație tehnică D.T., proiect tehnic – P.T., detalii de execuție D.E să fie elaborate și aprobate pe parcursul sau la încheierea executării lucrărilor, cu respectarea avizelor și acordurilor, precum și, după caz, a actului administrativ al autorității competente pentru protecția mediului, iar autorizația de construire să fie valabilă până la finalizarea executării lucrărilor pentru care a fost eliberată, respectiv până la încheierea procesului-verbal de recepție finală”.

 1. Prin prezentul proiect de act normativ se urmărește modificarea/completarea Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, a Ordonanței de urgenta nr. 195/2005 privind protecția mediului precum și Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, după cum urmează:
 2. Completările privind Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului vizează următoarele:

– La articolul 5, după alin. (2) se introduce un nou alineat, respectiv alin. (21) cu următorul cuprins:

”(21) În situații excepționale, autoritatea publică centrală pentru protecția mediului poate excepta de la aplicarea prevederilor prezentei legi, parțial sau în totalitate, proiectele de infrastructură de transport de interes național, cu condiția ca obiectivele prezentei legi să fie realizate fără a aduce atingere prevederilor art. 17.”

 • La articolul 10, după alin. (4) se introduce un nou alineat, respectiv alin. (41), cu următorul cuprins: (41) Se exceptează de la aplicarea dispozițiilor alin. (4) proiectele de infrastructură de transport de interes național.”
 • La articolul 16, după alin. (4) se introduce un nou alineat, respectiv alin. (41), cu următorul cuprins: (41) Pentru proiectele de infrastructură de transport de interes național, termenele prevăzute în anexa nr. 5, se reduc la jumătate.”
 • La articolul 18, după alin. (7) se introduce un nou alineat, respectiv alin. (71), cu următorul cuprins: (71) Pentru proiectele de infrastructură de transport de interes național, termenele prevăzute în anexa nr. 5 se reduc la jumătate.
 • La articolul 20, după alin. (1) se introduce un nou alineat, respectiv alin. (11), cu următorul cuprins: (11) Pentru proiectele de infrastructură de transport de interes național, obligația de notificare a autorității competente pentru protecția mediului se aplică doar în cazul în care proiectul/proiectele au suferit modificări substanțiale.
 1. Modificările și completările privind Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, vizează următoarele:
 • Alineatul (1) al articolului 17 se modifică și va avea următorul cuprins: ”(1) În situația în care se decide revizuirea actelor de reglementare, autoritatea competentă poate solicita refacerea raportului de mediu, a raportului privind impactul asupra mediului sau a bilanțului de mediu, după caz, numai pentru modificările aduse proiectului.”
 • La articolul 17, după alin. (1) se introduce un nou alineat, respectiv alin. (11), cu următorul cuprins: ”(11) Prin excepție de la prevederile alin. (1), în condițiile în care, după emiterea acordului de mediu, pentru proiecte de infrastructură de transport de interes național, aliniamentul obiectivului și soluțiile tehnice se modifică, rămânând însă în limitele zonei pentru care a fost analizat impactul proiectului asupra mediului, revizuirea actului de reglementare nu este necesară.”
 1. Modificările și completările privind Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, vizează următoarele:
 • La articolul 17, după punctul 39 se introduce un nou punct, respectiv punctul 40, cu următorul cuprins: ”40. proiecte de infrastructură de transport de interes național – obiective de interes public major, economic și social în infrastructura de transport rutier, feroviar și naval.”
 • Alineatele (3) și (5) ale articolului 21 se modifică și vor avea următorul cuprins: ”(3) Măsurile prevăzute în planurile de management ale ariilor naturale protejate se elaborează astfel încât să tina cont de condițiile economice, sociale și culturale ale comunităților locale, precum și de particularitățile regionale și locale ale zonei, de proiectele existente și/sau aflate în pregătire și legislația specifică, prioritate având însă obiectivele de management ale ariei naturale protejate.”

”(5) Prevederile planului de management vor fi armonizate de către autoritățile emitente, ținându-se cont de planurile de amenajare a teritoriului, cele de dezvoltare locală și națională, inclusiv cele de dezvoltare a infrastructurii de transport de importanță națională precum și orice alte pl
anuri de exploatare/utilizare a resurselor naturale din aria naturală protejată, existente sau propuse.”

– Alineatul (5) litera b) și alineatul (71) ale articolului 22 se modifică și vor avea următorul cuprins: ”(5) În zonele prevăzute la alin. (4) sunt interzise:

 1. b) activitățile de construcţii-investiţii, cu excepția celor destinate administrării ariei naturale protejate și/sau activităților de cercetare științifică ori a celor destinate asigurării siguranței naționale, si/sau proiectelor de infrastructură de transport de interes național sau prevenirii unor calamități naturale.”

”(7¹) În zonele-tampon, respectiv în zonele de conservare durabilă și de management durabil este interzisă realizarea de construcții noi, cu excepția celor ce servesc strict administrării ariei naturale protejate sau activităților de cercetare științifică, a celor destinate asigurării siguranței naționale, prevenirii unor calamități naturale sau proiectele de infrastructură de transport de interes național.”

– La articolul 28 alin. (9), după litera c) se introduce un nouă literă, respectiv litera d), cu următorul cuprins: ”d) proiecte noi de infrastructură de transport de interes național si/sau planificate/construite înainte de desemnarea siturilor Natura 2000”.

III. Modificările și completările propuse privind Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului National de Soluționare a Contestațiilor, vizează următoarele:

– La articolul 4, după alin. (6) se introduc șase noi alineate, respectiv alin. (7) – (12), cu următorul cuprins: (7) Autoritatea Contractantă are obligația de a încheia Contractul cu ofertantul declarat câștigător, ulterior pronunțării unei soluții favorabile de menținere a rezultatului de către C.N.S.C. conform art. 26 alin. (6), respectiv de către instanță, conform art. 50 alin. (11), chiar dacă împotriva respectivei hotărâri a fost introdusă calea de atac a plângerii, respectiv a recursului și cauza nu a fost soluționată în mod definitiv.

(8) În situația prevăzută la alin. (7), dacă hotărârea care a stat la baza încheierii contractului este ulterior desființată/modificată în cadrul căilor de atac prevăzute la art. 29, respectiv art. 51 alin. (3), Autoritatea Contractantă va adopta cel puțin una dintre următoarele măsuri:

 1. a) după finalizarea reevaluării ofertelor, conform dispozițiilor instanței și după soluționarea în mod definitiv a tuturor contestațiilor, Autoritatea Contractantă dispune unilateral încetarea Contractului și:
 2. i) fie încheie un nou contract cu noul ofertant declarat câștigător,
 3. ii) fie anulează procedura de achiziție publică în condițiile în care noul câștigător refuză semnarea contractului sau în condițiile în care va fi imposibilă executarea/prestarea activităților rămase de realizat de către noul câștigător în condițiile ofertei sale; sau
 4. b) dispune unilateral încetarea contractului și anulează procedura de atribuire în situația în care instanța dispune în cadrul căilor de atac anularea procedurii de atribuire, conform art. 34 alin. (1) lit. d) sau, după caz, conform art. 51 alin. (5) coroborat cu art. 50 alin. (8) lit. c); sau
 5. c) dispune unilateral încetarea contractului și anulează procedura de atribuire în situația în care, ca urmare a punerii în aplicare a hotărârii instanței, sunt incidente oricare dintre cazurile de anulare a procedurii prevăzute la art. 212 și 213 din Legea 98/2016.

(9) În situația prevăzută la alin. (7), dacă hotărârea/decizia care a stat la baza încheierii Contractului este ulterior desființată/modificată în cadrul căilor de atac prevăzute la art. 29, respectiv art. 51 alin. (3), după analizarea tuturor aspectelor relevante, Autoritatea Contractantă va plăti ofertantului declarat câștigător inițial, în baza contractului semnat, activitățile pe care acesta le-a realizat corespunzător până la încetarea Contractului și cu respectarea prevederilor contractuale.

(10) În situația prevăzută la alin. (7), dacă hotărârea/decizia care a stat la baza încheierii Contractului este ulterior desființată/modificată în cadrul căilor de atac prevăzute la art. 29, respectiv (10) În situația prevăzută la alin. (7), dacă hotărârea/decizia care a stat la baza încheierii Contractului este ulterior desființată/modificată în cadrul căilor de atac prevăzute la art. 29, respectiv art. 51 alin. (3), după analizarea tuturor aspectelor relevante și ulterior încheierii unui nou contract, conform alin. (8) lit. a), instanța poate dispune compensații, cu respectarea art. 582, după cum urmează:

 1. a) pentru ofertantul declarat câștigător inițial, plata unei compensații de 30% din profitul nerealizat, asumat și stabilit de către ofertant prin propunerea financiară depusă, corespunzătoare activităților nerealizate; și/sau
 2. b) pentru ofertantul declarat câștigător în urma reevaluării ofertei/ofertelor, plata unei compensații de 30% din profitul nerealizat, asumat și stabilit de ofertant prin propunerea financiară depusă, corespunzătoare activităților realizate în cadrul contractului de către contractantul inițial.

(11) Ofertanții cărora instanța le-a acordat compensații conform alin. (10), nu pot introduce cereri privind acordarea despăgubirilor, conform art. 53, referitoare la același aspect.

(12) În situația în care, în urma finalizării reevaluării ofertelor și desemnării câștigătorului, conform dispozițiilor instanței, Ofertantul declarat câștigător coincide cu ofertantul care a semnat inițial contractul cu Autoritatea Contractantă, acesta nu este îndreptățit la încasarea de eventuale despăgubiri și/sau a compensațiilor prevăzute la alin. (10), iar Autoritatea Contractanta nu dispune încetarea Contractului.”

– La articolul 50, după alin. (10), se introduce un nou alineat, respectiv alin. (11), cu următorul cuprins: (11) Instanța poate respinge contestația ca fiind nefondată și/sau neîntemeiată pe fondul cauzei sau, pe cale de excepție, ca fiind tardivă, lipsită de interes, lipsită de obiect, introdusă de o persoană fără calitate sau de o persoană care nu are calitatea de reprezentant, precum și pe orice altă excepție de procedură sau de fond, care împiedică soluționarea pe fond a
contestației.”

– Alineatul (3) al articolului 58 se modifica și va avea următorul cuprins: (3) Prin excepție de la prevederile alin. (2), în cazul în care instanța consideră, după analizarea tuturor aspectelor relevante, că motive imperative de interes general impun menținerea efectelor contractului, aceasta dispune, în schimb, sancțiuni alternative, după cum urmează:

 1. a) limitarea efectelor contractului, prin reducerea termenului de execuție al acestuia; și/sau

b)aplicarea unei amenzi autorității contractante, cuprinsă între 1% și 5% din valoarea obiectului contractului, cuantumul acesteia fiind invers proporțional cu posibilitatea de a limita efectele contractului, conform dispozițiilor lit. a).

(4) La aplicarea sancțiunilor alternative prevăzute la alin. (3), Instanța are în vedere ca acestea să fie eficiente, proporționate și descurajante.

(5) Acordarea de despăgubiri nu reprezintă o sancțiune alternativă adecvată în sensul prevederilor alin. (3).”

– Articolul 582 se modifica și va avea următorul cuprins: ”Art. 582 – Ca recunoaștere a riscului asumat pentru urgentarea finalizării obiectivelor de investiții publice prin încheierea contractelor anterior finalizării căilor de atac, în situația în care Autoritatea Contractantă a încheiat acordul-cadru/contractul de achiziție cu respectarea deciziei Consiliului sau a hotărârii judiciare de soluționare în primă instanță a contestației, eventualele compensații stabilite de către instanță în baza art. 4 alin. (10) vor fi suportate de la bugetul de stat prin bugetul ordonatorului de credite respectiv, fără ca aceste compensații să fie interpretate ca eventuale prejudicii de către orice organe/instituții/entități/autorități de control și/sau verificare, acestea rămânând cheltuieli definitive ale bugetului de stat.

– După articolul 582 se introduce un nou articol, respectiv articolul 583,cu următorul cuprins: ”Art. 583 – Prevederile art. 58 alin. (1) – (3) nu sunt aplicabile în situația prevăzută la art. 4 alin. (7).”

Completarea propusă privind Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, vizează următoarele:

– După art. 211 se introduce un nou articol, respectiv art. 2111, cu următorul cuprins:

Art. 2111 – Prin excepție de la prevederile art. 211:

 1. a) în condițiile în care Autoritatea Contractantă a semnat un contract în baza deciziei CNSC/ hotărârii pronunțate în primă instanță, care ulterior este desființată/modificată de Curtea de Apel, procedura de achiziție publică se finalizează la momentul semnării noului contract, ulterior finalizării procesului de reevaluare și a soluționării în mod definitiv a tuturor contestațiilor;
 2. b) în condițiile în care Autoritatea Contractantă a semnat un contract în baza deciziei CNSC/ hotărârii pronunțate în primă instanță iar respectiva decizie/hotărâre este menținută în urma soluționării căilor de atac sau devine definitivă prin neatacare, procedura de achiziție publică se finalizează la momentul soluționării în mod definitiv a tuturor contestațiilor.

Textul proiectului OUG poate fi vizualizat aici, iar instrumentul de motivare pe pagina web mt.ro

Distribuie:

Mai multe postari

Timite un mesaj